Ο Πόλεμος του Andy

Ο Πόλεμος του Andy

Dato og tidspunkt: d. 2.3. 2021 kl. 15:06

Andy's War in Greek

Ο Πόλεμος του Andy

 

9 Απριλίου 1940 - 9 Απριλίου 1945. Η ιστορία του Δανού Anders Lassen, ήρωα του Β'Παγκοσμίου Πολέμου (Αφρική, Γαλλία, Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Ιταλία)

Ο Anders Lassen υπήρ­ξε γό­νος μι­ας οικο­γέ­νει­ας Δα­νών γαι­ο­κτη­μό­νων με αρι­στο­κρα­τι­κή κα­τα­γω­γή και ση­μα­ντι­κά οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα. Δεν είχε κα­λά-κα­λά κλεί­σει τα είκο­σί του χρό­νια, όταν η να­ζι­στι­κή Γερ­μα­νία υπέ­τα­ξε την πα­τρί­δα του αμα­χη­τί, στις 9 Απρι­λίου 1940. Ο άδο­λος πα­τρι­ω­τι­σμός και η πε­ρι­πε­τει­ώ­δης φύ­ση του τον ώθη­σαν να αγω­νι­στεί με κίν­δυ­νο της ζω­ής του για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Δα­νί­ας. Το 1943 εντά­χθη­κε στη νε­ο­σύ­στα­τη μο­νά­δα κα­τα­δρο­μών του Βα­σι­λι­κού Ναυ­τι­κού, τη Special Boat Service. Έκτο­τε, θα «μπαι­νό­βγαι­νε» στον ελ­λα­δι­κό χώ­ρο.

 

Σκο­τώ­θη­κε μπρο­στά από ένα γερ­μα­νι­κό πο­λυ­βο­λείο, τη στιγ­μή που πή­γαι­νε να δι­α­πραγ­μα­τευ­τεί την πα­ρά­δο­ση των Τουρ­κ­μέ­νων στρα­τι­ω­τών που το επάν­δρω­ναν. Ήταν μό­λις εικο­σι­πέ­ντε χρο­νών. Το ημε­ρο­λό­γιο έδει­χνε 9 Απρι­λίου 1945 - πέ­μπτη επέ­τειο από την υπο­τα­γή της Δα­νί­ας στους Γερ­μα­νούς και τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες πριν από τον τερ­μα­τι­σμό του πο­λέ­μου στην Ευρώ­πη.

 

Η πα­ρού­σα έκ­δο­ση είναι η πρώ­τη σε ξέ­νη γλώσ­σα του έρ­γου του Δα­νού δη­μο­σι­ο­γρά­φου, ερευ­νη­τή και συγ­γρα­φέα Thomas Harder, με τίτ­λο Anders Lassens krig (Ο πό­λε­μος του Anders Lassen). Εκτός από το γε­γο­νός ότι πρό­κει­ται για μια συ­ναρ­πα­στι­κή και ευα­νά­γνω­στη βι­ο­γρα­φία ενός άν­δρα τον οποίο ένας από τους Βρε­τα­νούς συ­να­δέλ­φους του πε­ρι­έ­γρα­ψε ως «έναν αλη­θι­νό ομη­ρι­κό ήρωα», ο Πό­λε­μος του Anders Lassen απο­τε­λεί πο­λύ­τι­μη συμ­βο­λή στη γνώ­ση μι­ας κρί­σι­μης πε­ρι­ό­δου της ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας, όπως υπήρ­ξε ο Β΄ Πα­γκό­σμι­ος Πό­λε­μος και η Κα­το­χή.

 

Το βι­βλίο απευ­θύ­νε­ται όχι μό­νο σε επαγ­γελ­μα­τί­ες ιστο­ρι­κούς, αλ­λά και σε ένα ευρύ­τε­ρο κοι­νό με εν­δι­α­φέ­ρον για την Ιστο­ρία. Οι σκη­νές δρά­σης κα­θη­λώ­νουν τον ανα­γνώ­στη, ενώ οι αφη­γη­μα­τι­κές αρε­τές, προ­στι­θέ­με­νες στην ποι­ό­τη­τα και τη θε­μα­το­λο­γία του βι­βλίου, το κα­θι­στούν πράγ­μα­τι ένα ελ­λη­νι­κό εκ­δο­τι­κό γε­γο­νός.

lignende indlæg